top of page
Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 

Opdrachtgever:  de wederpartij van Ranking Booster (SND Code Invest)
Overeenkomst:  de overeenkomst tussen opdrachtgever en Ranking Booster


Artikel 1. De geplaatste posts met links zijn gedurende 1 jaar na bestelling en uitvoering. Voor de vervaldatum, zal Ranking Booster (SND Code Invest) de opdrachtgever vragen om de links te verlengen. Indien de opdrachtgever niet wenst te verlengen, zal Ranking Booster de links verwijderen. Voor de verlenging zal Ranking Booster 50% van het totaal boost pakket bedrag aanrekenen.


Artikel 2.  Per boost pakket wordt er gewerkt met 1 website URL


Artikel 3.  Ranking Booster garandeert geen top 10 positie in Google. Wel kan er garantie gegeven worden voor een groei in organische rankings in Google. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om een nulmeting te doen van de zoekwoorden. Dit voor start van een boost pakket. De opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid om de zoekwoorden aan te leveren na de bestelling. Ranking Booster kan eventueel de opdrachtgever ook adviseren met het bepalen van de juiste zoekwoorden. Dit is louter informatief dan bindend. 


Artikel 4.  Ranking Booster levert voor elke opdrachtgever een boost pakket op maat. Dit wilt zeggen dat wij geen terugbetaling van het bestelde pakket kunnen doen nadat het uitgevoerd is. Indien de opdrachtgever de excel sheet met links ontvangen heeft, kan hij/zij niet een terugbetaling via de betalingsprovider opvragen.


Artikel 5. Ranking Booster en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
De aansprakelijkheid van Ranking Booster zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 Contactgegevens

Ranking Booster (SND Code Invest)

Brugstraat 5

2060 Antwerpen

info@rankingbooster.be

 

bottom of page